{"total":403,"stores": [ {"name":"Lucky Case - Phụ kiện iPhone","web_address":"83 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7837.525699983668!2d106.705701!3d10.829452!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175288bd59464b5%3A0x91b492fb32830607!2zODMgQsOsbmggTOG7o2ksIFBoxrDhu51uZyAxMywgQsOsbmggVGjhuqFuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1563762238982!5m2!1svi!2sus","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"} ] }